Skip to main content Skip to search

Belasting Toegevoegde Waarde

De BTW wetgeving en de correcte toepassing hiervan is uitermate belangrijk.
Zo dient u zich als ondernemer de vraag te stellen of u bijvoorbeeld wel op een correcte manier uw facturen opstelt, met het juiste BTW percentage?
Of misschien dient er helemaal geen BTW aangerekend te worden?
Of de facturen die u ontvangt, zijn deze wel conform de regels van de kunst en wat zijn de gevolgen moest dit niet zo zijn?

Misschien bent u een “kleine onderneming” of komt u hiervoor in aanmerking? En zo ja, is dit dan wel de beste oplossing voor u?

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de vele aspecten m.b.t BTW waar u als ondernemer regelmatig mee te maken krijgt.

Wij staan onze klanten bij om aan al hun BTW verplichtingen te voldoen en hun vragen hierover te beantwoorden, enkele verplichtingen zijn o.a;

Elk BTW plichtig dossier is verplicht om per maand of per kwartaal een BTW aangifte in te dienen en dit steeds uiterlijk tegen de 20ste van de eerst volgende maand. Of u nu kwartaal of maandaangever bent, hangt van verschillende zaken vanaf.

In deze aangifte gaan wij meedelen aan de administratie hoeveel de uitgaande en inkomende handelingen bedroegen van de afgelopen periode. M.a.w. door het verwerken van al uw verkoop en aankoopfacturen krijgt de administratie hiervan een beeld doormiddel van de BTW aangifte. Het saldo tussen deze inkomende en uitgaande handelingen bepaalt uiteraard of er te betalen BTW is of terug te vorderen.

Tevens zijn er ook bijzondere BTW aangiften die afhankelijk van uw situatie dienen ingediend te worden. Bv u geniet de “kleine ondernemingsregeling” en ontvangt een factuur van een Nederlandse leverancier, zonder BTW, m.a.w. BTW verlegd. In dit geval zal u alsnog Belgische BTW dienen te betalen aan de hand van een bijzondere BTW aangifte.

De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar en dit voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. btw) per klant.

Uw klanten die alleen vrijgestelde handelingen verrichten (artikel 44 van het Btw-Wetboek) en die toch over een BE-nummer beschikken, moeten niet in de listing worden opgenomen. Enkel BTW plichtige klanten dienen opgenomen te worden

Die lijst bevat voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten en het totaalbedrag van de aangerekende btw.

Het niet naleven van deze verplichting kan enorme boeten opleveren.

De opgave van de intracommunautaire handelingen is een lijst met alle handelingen die uw onderneming met voor de btw geïdentificeerde klanten in andere landen van de EU heeft verricht.

Net zoals de gewone BTW aangifte dient deze aangifte ofwel per maand ofwel per kwartaal ingediend te worden.

Belangrijk om weten is dat het uitermate belangrijk is dat u steeds de correcte BTW nummers van uw klanten vermeld op uw facturen, zeker van uw Europese klanten. Eveneens is het belangrijk dat uw boekhouder weet of u een levering van goederen gefactureerd heeft of een dienstverlening. Dit heeft namelijk een invloed op de aangifte.

Wil u controleren of u een correct BTW nummer hebt doorgekregen van uw klant?

Dat kan via de toepassing VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ (VAT Information Exchange System) van de Europese commissie

OF

via de dienst International Exchange Of Information – Value Added Tax (IEOI-VAT)

North Galaxy

Koning Albert-II laan 33, bus 280

1030 Bruxelles

Tel. : 0257 / 740 30 (alle werkdagen van 8u00 tot 17u00)

Fax : 0257 / 963 57

vat.validation@minfin.fed.be

De BTW eenheid heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen doordat managementvennootschappen niet langer vrijgesteld konden worden van BTW. Het is verplicht voor deze vennootschappen om facturen met BTW op te maken, terwijl de werkvennootschap mischien helemaal geen recht op aftrek kan uitoefenen. M.a.w de managementfactuur werd ineens 21% duurder voor deze groepen. (Verzekeringskantoren, banken,…)

De BTW eenheid biedt hier een oplossing. Onderlinge transacties tussen leden van een eenheid vallen namelijk buiten BTW, er dient dus geen BTW aangerekend te worden. Voor gewone BTW plichtigen met recht op aftrek kan een BTW eenheid de voorfinanciering van de BTW voorkomen en voor sommige groepen dus een effectief financieel voordeel opleveren.

 

Het oprichten van een BTW eenheid is een administratief kluwen, het vergt een goed onderbouwde en uitgelijnde structuur en de nodige kennis van zaken.
Belastingplichtigen die een BTW eenheid willen oprichten dienen cumulatief te voldoen aan 3 belangrijke voorwaarden:

  • Financiële voorwaarde: deze voorwaarde beoordeeld hoofdzakelijk de aandelenstructuur
  • Economische voorwaarde: hier beoordeeld men of de activiteiten van de leden wel gelijkaardig.is of hoe deze verband houden met elkaar
  • Organisatorische voorwaarde: wie controleert de groep?

Wenst u meer informatie over het oprichten van een BTW eenheid voor uw groep?
Boekhoudkantoor Jacobs Niels heeft een goede ervaring opgebouwd in deze uiterst moeilijke materie. Wenst u, uw situatie te bespreken maak dan gerust een afspraak.

Een correcte toepassing van de BTW wetgeving en het respecteren van de indieningstermijnen kan u veel geld besparen. Een laattijdige aangifte BTW kan u algauw 100,00 euro boete per maand, dat de aangifte te laat is, extra kosten. Voor het ontbrekenden van een klantenlisting kunnen de boeten oplopen tot enkele duizenden euro’s.

Het opvolgen van uw BTW verplichtingen en de nodige adviezen hieromtrent maken deel uit van onze standaard service voor al onze BTW plichtige klanten.